Forsyningsservice

Shared A/S udbyder slamtransport m.v.

Shared udbyder på vegne af Aarhus Vand A/S følgende opgave: Slamtransport m.v. Udbudsbekendtgørelse 2016/S 135-242866

Opgaven omfatter afhentning, transport, mellemlagring og slutdisponering (bortskaffelse) af slam fra Aarhus Vands 4 renseanlæg.
Udbuddet udføres som et offentligt udbud iht. Forsyningsvirksomhedsdirektivet, og vil have en kontraktperiode fra d. 1. januar 2017 til 31. december 2018.
Det påregnes, at slammet i videst muligt omfang bortskaffes til jordbrugsformål i.h.t. Slambekendtgørelsen, men dette er ikke et krav. Hvis slammet anvendes til jordbrugsformål, skal dette være udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder). Der er primært tale om A-slam, men der kan forekomme mindre mængder B-slam ved Marselisborg Renseanlæg.

Udbuddet vil blive foretaget som et elektronisk udbud. Det betyder, at Tilbudsgiverne skal afgive tilbud elektronisk via Mercell Sourcing Services hjemmeside.
Link til udbuddet: Her