Forsyningsservice

Resultater 2019

Resultat for værdiskabelse 2019

Shareds mål for værdiskabelse i 2019 var, at Shared skulle genere 3,75 kr. i værdiskabelse for hver krone ejerselskaberne betalte til Shared. Værdiskabelsen opgøres som et samlet mål på tværs af alle Shared ejere, hvor Shared har forsøgt at tilgodese alle ejere.

Shared genererede i 2019 en værdiskabelse på 4,08 kr. for hver krone ejerselskaberne betalte til Shared. Det sikrede en samlet værdiskabelse på 16,23 mio. kr. opgjort pr. 31. december 2019.
Nye kontrakter indgået i 2019 vil tælle med fra ikrafttrædelsesdatoen, hvilket betyder at der kan være indgået aftaler i 2019, som først træder i kraft i 2020, ikke er medtalt i opgørelsen. Opgørelsen viser derfor alene besparelserne for 2019.

Ejernes procentvise omkostning for deltagelse i Shared modsvarer nødvendigvis ikke til fordelingen af omkostningerne, som ejerne har ved Shared. Shared bestræber sig på og prioriterer, at hvert selskab skal have omkostningerne til Shared dækket. Udbud og opgaver udarbejdes efter anmodning og efter den årligt godkendte udbudsplan.

Akkumulerede værdiskabelse til og med 31. december 2022

Farverne repræsenterer Shared’s ejere og er opgjort pr. 31. december 2019

Den akkumulerede besparelse til og med 2021 er udtryk for den værdiskabelse Shared har bidraget med. Pr. 31. december 2019 udgør værdiskabelsen 51,4 mio. kr. De akkumulerede besparelser er et udtryk for de besparelser, som Shared har skabt, hvis Shared lukkede pr. 31. december 2019.

Opgørelserne tager ikke højde for kvalitetsforbedringer e.l. ligesom, at besparelserne er afhængige af, at forudsætninger for at realisere besparelsen opfyldes, herunder bl.a. brug af nye indgåede aftaler.