Resultater 2018

Besparelsesresultat 2018

Shareds besparelsesmål for 2018 var, at der samlet set skulle opnås besparelser for i alt 12,52 mio. kr., hvor 2017 målet var 9,08 mio. kr. Der blev ikke opstillet besparelsesmål for de enkelte selskaber, men Shared har forsøgt at tilgodese alle ejere.

Besparelsen er på tværs af alle selskaberne 13,39 mio. kr. opgjort pr. 31. december 2018. Det svarer til godt 7 % mere end målet for 2018.
Det skal i den sammenhæng bemærkes, at besparelserne kunne have været højere, men der har været besparelser, som ejerne ikke har indfriet begrundet ressourcemæssige årsager eller usikkerhed om fremtidige organiseringer.

Status for besparelsesmål 2018

Nye kontrakter indgået i 2018 vil tælle med fra ikrafttrædelsesdatoen, hvilket betyder at der kan være indgået aftaler i 2018, som først træder i kraft i 2019, ikke er medtalt i opgørelsen. Opgørelsen viser derfor alene besparelserne for 2018.

Ejernes procentvise omkostning for deltagelse i Shared modsvarer nødvendigvis ikke til fordelingen af omkostningerne, som ejerne har ved Shared. Shared bestræber sig på og prioriterer, at hvert selskab skal have omkostningerne til Shared dækket. Udbud og opgaver udarbejdes efter anmodning og efter den årligt godkendte udbudsplan.

Fordeling af besparelse i 2018

Farverne repræsenterer Shared’s ejere og er opgjort pr. 31. december 2018

Akkumulerede besparelser frem til 31. december 2021


Farverne repræsenterer Shared’s ejere og er opgjort pr. 31. december 2018

De akkumulerede besparelse frem til 2021 er udtryk for den værdi/besparelse Shared har bidraget med frem til 2021. Pr. 31. december 2018 udgør dette 51,4 mio. kr. De akkumulerede besparelser er et udtryk for de besparelser, som Shared har skabt, hvis Shared lukkede pr. 31. december 2018.

Opgørelserne tager ikke højde for kvalitetsforbedringer e.l. ligesom, at besparelserne er afhængige af, at forudsætninger for at realisere besparelsen opfyldes, herunder bl.a. brug af nye indgåede aftaler.