Mål for 2020

Målet med Shared er at inspirere, udvikle og drive et professionelt samarbejde, som forbedrer de deltagende selskabers processer og resultater. Formålet med Shared er gennem samarbejde at skabe merværdi og økonomisk effektivisering for de deltagne selskaber.

Strategi 2019-2021

Bestyrelsen har i fællesskab udarbejdet en ny strategi for perioden 2019-2021. Målene for de kommende år understøtter strategien, som har nedenstående fokusområder:

 • Indkøb end-to-end
 • Vækst i ejerkredsen
 • Udvikling af nye ydelser
 • Samarbejde med SamAqua

Der er opsat mål for 2020 under de enkelte fokusområder i strategien, som beskrevet i nedenstående.

Indkøb end-to-end

I 2020 er der opsat 3 delmål inden for indkøb end-to-end. Der er sat mål om:

 • Leverandøropfølgning
 • Implementering af e-handel
 • Økonomiske besparelser

Delmål 1, 2020:

Shared gennemfører aktiv leverandøropfølgning på mindst 90% af alle kontrakter indgået fra juli 2018 efter procedure for kriterierne i fire segmenteringsgrupper. Opfølgningen vil bestå af følgende processer:

 • Evaluering af samarbejdet mellem de respektive selskaber og leverandørerne – et kort evalueringsskema udsendes til den kontraktansvarlige i de respektive forsyningsselskaber. Den kontraktansvarlige er angivet på de kontrakter Shared har modtaget fra jer.
 • Kontrol af fakturering – varetages af Shared
 • Opfølgning på kontraktforhold med fokus på samfundsansvarlighed (CSR) hos leverandøren – opfølgningsskema og anmodning om Serviceattest og Politik for CSR udsendes til leverandørerne.
 • Dialog med leverandørerne – på baggrund af ovenstående tre trin kontakter Shared/selskabernes kontraktansvarlige leverandørerne
 • Fysisk kontrol

Delmål 2, 2020:

Automatisk fakturamatch implementeres hos mindst en ejer. Succesen skal måles på at mindst 30 e-handelskataloger er tilgængelige i forhold til at ordre og gennemføre automatisk fakturamatch.

Delmålet kræver, at ejeren afsætter tilstrækkelige ressourcer, og at der er fuld opbakning til implementeringen.

Delmål 3, 2020:

Shared måler på en samlet værdi på tværs af ejerkredsen på mindst 375 % af de faktiske omkostninger. Shareds budget for 2020 er fastsat 4.896 tkr., på indkøbsområdet incl. contract management. En samlet værdi af ydelserne skal derfor mindst svarer til en besparelse på 18.360 tkr. i 2020.

Selvom besparelsesmålene er vigtige, så skal det holdes for øje, at de besparelser Shared påpeger, også skal indfries af selskaberne, førend de giver værdi. Besparelsesmålene for Shared afhænger altså i høj grad af selskabernes egen vilje og prioriteringer. Det er væsentligt for Shared at kunne dokumentere målbare resultater og aktivt vise, at Shared giver en værdi for sine ejere. Det giver større mulighed for at tiltrække nye ejere til Shared, og derved understøtte målet om flere ejere.

Delmål 4, 2020:

Udarbejdelse af værktøjskasse med relevante verdensmål, der anvendes i alle EU-udbud og tilbudsindhentninger. Målet er at der anvendes mindst ét verdensmål pr. udbud/ tilbudsindhentning.

For at understøtte en kobling mellem selskabernes indkøb og verdensmål vil Shared i forbindelse med udbud og tilbudsindhentning anbefale anvendelse af verdensmål med henblik på at mindske særlige risici eller muligheder i leverandørkæden for hvert indkøbsområde.

Målet med denne kobling er at kortlægge de verdensmål, der er mest relevante for selskabernes indkøb.

Vækst i ejerkredsen

Delmål 5, 2020:

Shared skal i strategiperioden 2019-2021 skal arbejde efter at udvide ejerkredsen med mindst 4 selskaber. Der er en forventning om, at når de første forsyningsselskaber er blevet B-aktionærer vil andre følge med.

I 2020 skal der være indgået mindst én aftale med en forsyning om, at forsyningen indtræder i Shared. Derudover skal der være dialog med 2 potentielle ejere.

Strategien indfris ved, at Shared bliver mere synlig i markedet. For at opnå målet, kræver det, at der sættes ressourcer af til markedsføring. Herunder også gennemførelse af kurser, nyhedsmail, besøg ved potentielle kunder samt udarbejdelse af artikler og film på de sociale medier.

Udvikling af nye ydelser

Delmål 6, 2020

Der er fra ejernes side et ønske om at etablere flere ydelser, hvor det giver værdi at samarbejde. I 2020 skal der oprettes mindst én ny ydelse i Shared, der kan tilbydes ejerne i strategiperioden.

Målet kan kun realiseres såfremt der er opbakning fra selskaberne til at samarbejde om dybe administrative kompetencer, ellers bør målet slettes.

Delmål 7, 2020

Implementering af ”Persondata og GDPR” i ejerkredsen pågår i 2020. Der skal som minimum udarbejdes vurdering af risici og implementering af prioritet A-indsatser til sikring af, at de respektive selskaber lever op til persondatareglerne.

Samarbejde med SamAqua

Delmål 8, 2020:

Der skal være påbegyndt mindst to konkurrenceudsættelser, der går på tværs af de to selskaber eller samarbejder om videndeling på specifikke faglige områder.