Mål for 2019

Målet med Shared er at inspirere, udvikle og drive et professionelt samarbejde, som forbedrer de deltagende selskabers processer og resultater. Formålet med Shared er gennem samarbejde at skabe merværdi og økonomisk effektivisering for de deltagne selskaber.

Strategi 2019-2021

Bestyrelsen har i fællesskab udarbejdet en ny strategi for perioden 2019-2021. Målene for de kommende år understøtter strategien, som har nedenstående fokusområder:

  • Indkøb end-to-end
  • Vækst i ejerkredsen
  • Udvikling af nye ydelser
  • Samarbejde med SamAqua

Der er opsat mål for 2019 under de enkelte fokusområder i strategien, som beskrevet i nedenstående.

Indkøb end-to-end

I 2019 er der opsat 3 delmål inden for indkøb end-to-end. Der er sat mål om:

  • Leverandøropfølgning
  • Implementering af e-handel
  • Økonomiske besparelser

Delmål 1, 2019:

Shared har som mål at implementere en af bestyrelsen godkendt kontrolplan, som klarlægger opgaver og ansvarsfordeling i forbindelse med leverandøropfølgning.

Delmål 2, 2019:

Der skal i 2019 være implementeret e-handel hos mindst en ejer.

Delmålet kræver, at ejerne afsætter tilstrækkelige ressourcer, og at der gives fuld opbakning til implementeringen.

Delmål 3, 2019:

I 2019 fastsættes det økonomiske mål som en samlet besparelse for alle ejerne på mindst 375 % af de faktiske omkostninger. Shareds Budget for 2019 er fastsat 4.309 tkr., hvilket svarer til en samlet besparelse på 16.159 kr. i 2019.

Selvom besparelsesmålene er vigtige, så skal det holdes for øje, at de besparelser Shared påpeger, også skal indfries af selskaberne, førend de giver værdi. Besparelsesmålene for Shared afhænger altså i høj grad af selskabernes egen vilje og prioriteringer. Det er væsentligt for Shared at kunne dokumentere målbare resultater og aktivt vise, at Shared giver en værdi for sine ejere. Det giver større mulighed for at tiltrække nye ejere til Shared, og derved understøtte målet om flere ejere.

Vækst i ejerkredsen

Delmål 4, 2019:

Shared skal i strategiperioden 2019-2021 arbejde for at udvide ejerkredsen med mindst 4 selskaber. Der er en forventning om, at når de første forsyningsselskaber er blevet B-aktionærer vil andre følge med.

I 2019 skal der være indgået mindst en aftale med en forsyning om, at forsyningen indtræder i Shared. Derudover skal der være påbegyndt dialog med 2 potentielle ejere.

Strategien indfris ved, at Shared bliver mere synlig i markedet. For at opnå målet, kræver det, at der sættes ressourcer af til markedsføring. Herunder også gennemførelse af kurser, nyhedsmail, besøg ved potentielle kunder samt udarbejdelse af artikler og film på de sociale medier.

Udvikling af nye ydelser

Delmål 5, 2019

Der er fra ejernes side et øget ønske om flere områder, hvor det giver værdi at samarbejde. I 2019 skal der udarbejdes mindst èn analyse af nye ydelser i Shared, som kan tilbydes ejerne i strategiperioden.

Der er d. 4/3-2019 dialogmøde blandt ejernes direktører, der skal understøtte og kick starte dette fokusområde.

Samarbejde med SamAqua

Der skal foreligge en påviselig værdi i samarbejdet med SamAqua. Målet er delt op i 2 delmål.

Delmål 6, 2019:

Der skal være påbegyndt mindst 5 konkurrenceudsættelser, som går på tværs af de to selskaber

Delmål 7, 2019:

Der skal være mindst 2 arrangementer med henblik på faglig udvikling af medarbejdere på tværs af de to serviceselskaber.

Opfyldelsen af delmålene kræver en fælles koordineringsindsats mellem Shared og SamAqua. Shared har fuld tillid til, at SamAqua ligeledes ønsker målopfyldelse på Shareds mål vedrørende ”Værdi af samarbejde med SamAqua”.