Konkurrencen om danske EU-Udbud

EU-Udbud fylder mere og mere for offentlige institutioner i takt med at fokus herpå er blevet større og større. Det betyder, at offentlige ordregivere skal være endnu mere opmærksom, når de laver udbudsmateriale. En ny rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tegner et billede af, at visse offentlige ordregivere ikke formår at gøre deres udbud attraktive nok, hvilket medfører færre tilbud og dermed potentielt dårligere priser. I den forbindelse har Shared A/S sammenlignet landsgennemsnittet med vores tal for at se, hvordan vi skaber øget konkurrence for vores ejere.

Der gennemføres årligt et stort antal udbud, hvor indkøbets værdi overskrider tærskelværdierne i lovgivningen. Det vil sige, at udbuddet skal gennemføres som et EU-udbud, og skal leve op til reguleringen på området. Sidste år gennemførte Shared 8 EU-udbud samt mere end 50 konkurrenceudsættelser. Konkurrenceudsættelser benyttes i de tilfælde, hvor kontraktens værdi er under tærskelværdierne.   

Udbudsprocessen har til formål at skabe en stærkere konkurrence, hvilket betyder bedre muligheder for ordregiver i bestræbelserne på at sikre den bedst mulige kvalitet til den bedste pris. En stærkere konkurrence er dog ikke kun til gavn for det offentlige, den har ligeledes til formål at sikre en løbende optimering hos leverandørerne, og dermed effektivisere den private sektor.

Det er som udgangspunkt svært at klarlægge, hvor effektiv konkurrencen egentlig er. I rapporten fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen måles konkurrencen blandt andet på antallet af modtagne tilbud pr. udbud. I gennemsnit blev der i år 2017 modtaget 3,6 tilbud per udbud, hvilket tyder på en sund og effektiv konkurrence.

Der er dog stadig udbud, som ikke er attraktive nok for tilbudsgiverne, og dermed modtager færre tilbud end forventet. Ud af de udbud gennemført i 2017, modtog 37,4% kun ét eller to tilbud. Disse udbud udgjorde i kontraktværdi cirka 44% af alle udbud. Der er altså tale om næsten halvdelen af den samlede kontraktværdi, der tildeles på baggrund af ét eller to tilbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse viser samtidig, at cirka 4% af de offentlige udbud blev annulleret grundet helt eller delvis mangel på konkurrence. Alle disse udbud modtog to eller færre tilbud. Det fremgår derfor, at risikoen for svag konkurrence opstår ved to eller færre tilbud. Til sammenligning har Shared modtaget 4,2 tilbud pr. udbud gennemført i 2017/18.  

På baggrund af analysen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opstillet en regressionsmodel, der søger at forklare, hvilke parametre, der påvirker sandsynligheden for at modtage få tilbud.

Modellen vidner om en klar positiv reaktion på antallet af tilbud ved fællesudbud – især når der er tale om fællesudbud på kommunalt niveau. I dette tilfælde er der en signifikant større sandsynlighed for at modtage mere end to tilbud. Af rapporten fremgår der ikke en begrundelse for dette forhold, men et forsigtigt bud kunne være, at interessen øges, når udbuddet størrelse og dermed kontraktværdien øges.

Det kan derfor være en idé fremover at overveje flere fællesudbud – noget vi i Shared har stor fokus på. Gennem fællesudbud sikrer vi ikke blot en besparelse på ressourcetimer for vores ejere, vi sikrer samtidig bedre priser end ellers muligt. Shared har i sin levetid konsekvent skabt besparelser for ejerne på 30-50% på udbudte ydelser samt en besparelse på 60-70% på juridiske konsulenttimer. Denne succes kan blandt andet tilskrives vores fællesudbud, men det er ligeledes et produkt af, at Shared har tre udbudsjurister, som er eksperter i at udforme udbudsmaterialer. Et godt udbudsmateriale kan nemlig være afgørende for, hvorvidt tilbudsgiverne i realiteten ender med at afgive tilbud eller ej.

Tendensen, når der kigges på Danmark som helhed, er derfor, at der i mange tilfælde er en risiko for, at ordregiver ikke opnår en effektiv konkurrence omkring sit udbud. Det er ikke blot til hinder for, at den pågældende ordregiver modtager den bedste pris – det kan ligeledes være til hinder for en mere overordnet effektivisering af både den private og offentlige sektor.

I Shared forstår vi tendensen, men det er ikke noget, vi selv mærker. Vores tal vidner om en klar øget konkurrence i de udbud, vi gennemfører for vores ejere. Noget som vi er meget stolte af. Især fordi det ikke afholder os fra samtidig at stille højere krav til leverandørerne om f.eks. bæredygtighed. Vi håber derfor, vi i fremtiden kan hjælpe endnu flere ordregivere med at sikre en mere effektiv konkurrence i deres udbud.