Bestyrelser blev inspireret

Traditionen tro stod Shared bag årets inspirationstur for ejernes bestyrelser, der blev afholdt i slutningen af maj måned. Turen tog udgangspunkt i fremtidens klimaforandringer med blandt andet øgede nedbørsmængder og et stigende havniveau. Hvad er så mere naturligt end at se sig omkring i Aarhus by og høre, hvordan Aarhus Kommune og Aarhus Vand håndterer forandringerne.

De kreative regnvandsløsninger ved Risvangen og Vorrevangen blev taget i øjesyn af gruppen, mens projektleder Anne Laustsen og Vibeke Bundesen, Aarhus Vand, samt projektleder Gitte Normand Andersen fra Aarhus Kommune, fortalte om fordele og udfordringer ved at etablere lokale regnvandsløsninger. I projektforløbet har der været en høj grad af læring. En vigtig pointe i forhold til processerne omkring etablering af lokale regnvandsløsninger er en god dialog mellem borgere, kommune og forsyningsselskab. Samarbejde og en klar ansvarsfordeling mellem kommune og forsyningsselskab er den vigtigste faktor for at lykkedes med projektet.

De naturlig pæne – endnu tørre – regnvandskanaler stod med flotte blomster i forårssolen. Regnvandsløsningen tog som planlagt imod det skybrud, der kom om eftermiddagen. 

Næste punkt på inspirationstuen var et besøg ved sluseanlægget på DOKK1. Slusen skal sikre det centrale Aarhus mod oversvømmelse. Teamleder Ole Pedersen fra Aarhus Vand, fortalte om styring og drift af slusen. Gruppen fik en unik mulighed for at komme under jorden og se det tekniske anlæg.

Aarhus Havn og Aarhus Ø er i disse år under stor forandring. Gruppen fik syn for sagen på en sejlads fra DOKK1 til de sydlige havnearealer ved Marselisborg lystbådehavn, hvor det forventes at det nye ressourceanlæg Aarhus Rewater skal stå klar til brug i 2026. Sejladsen fortsatte mod nord, hvor en helt ny bydel Aarhus Ø er godt på vej.  

Sejladsen sluttede ved det nye Sejlsportscenter, hvor bestyrelserne fik et indblik i det innovative procesforløb, der er igangsat i forhold til at etablere verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Anlægget skal rense spildevand fra 480.000 personer samtidigt med, at det skal sikre et godt badevandsmiljø, kunne håndtere de store mængder nedbør, som konsekvens af klimaforandringerne og producere overskudsenergi og næringsstoffer i et hidtil uset omfang. Fagchef Inge H. Jensen og innovationschef Karsten Lumbye Jensen fra Aarhus Vand fortalte om, hvordan Aarhus Vand arbejder med projektet i en hastig foranderlig fremtid. 

Shareds bestyrelsesformand Mads Bayer præsenterede strategien for Shareds udvikling i perioden 2019-21. Fokus var specielt på vækst i ejerkredsen og hvordan FN’s bæredygtighedsmål kan indarbejdes i indkøb og udbud. Strategien og fokuspunkterne blev drøftet i grupper og efterfølgende fremlagt i plenum. Fra grupperne blev det blandt andet foreslået, at Shared udarbejder og sender materialer til de respektive ejeres bestyrelser, som kan anvendes til drøftelse med ejernes relationer hos andre forsyningsselskaber. Der blev ligeledes ytret ønske om, at Shared udarbejder oplæg til krav i udbudsmaterialer der understøtter FN’s verdensmål.  

En spændende og lærerig dag, hvor viden, drøftelser og udfordringer knyttede ejerkredsens bestyrelsesmedlemmerne tættere sammen.