Resultater 2016

Besparelsesresultat 2016

Shareds besparelsesmål for 2016 var, at der samlet set skulle opnås besparelser for i alt 6,14 mio. kr. Der blev ikke opstillet mål for besparelse for de enkelte selskaber. Shared har derfor ikke taget hensyn til de enkelte selskabers interne mål, men vi har forsøgt at tilgodese alle ejere.

På tværs af alle selskaberne er besparelsen pr. 31. december 2016 på godt kr. 7,0 mio. kr., og vi kom derfor lige flot over målstregen med 14 % ekstra besparelser.
Det skal i den sammenhæng bemærkes, at besparelserne kunne have været højere, men der har været besparelser, som ejerne ikke har indfriet begrundet ressourcemæssige årsager eller usikkerhed om fremtidige organiseringer.

Status for besparelsesmål 2016 pr. 31. december

Nye kontrakter indgået i 2016 vil tælle med fra ikrafttrædelsesdatoen, hvilket betyder at der kan være indgået aftaler i 2016, som først træder i kraft i 2017, ikke er medtalt i opgørelsen. Opgørelsen viser derfor alene besparelserne for 2016.

Ejernes procentvise omkostning for deltagelse i Shared modsvarer nødvendigvis ikke til fordelingen af omkostningerne, som ejerne har ved Shared. Shared bestræber sig på og prioriterer, at hvert selskab skal have omkostningerne til Shared dækket. Udbud og opgaver udarbejdes efter anmodning og efter den årligt godkendte udbudsplan.

Fordeling af besparelse, 31-12-2016

Akkumulerede besparelser 31-12-2020


De fire farver repræsenterer Shared’s fire ejere

De akkumulerede besparelse frem til 2020 er udtryk for den værdi/besparelse Shared har bidraget med frem til 2020. Pr. 31. december 2016 udgør dette 30,0 mio. kr. De akkumulerede besparelser er et udtryk for de besparelser, som Shared har skabt, hvis Shared lukkede pr. 31. december 2016.

Opgørelserne tager ikke højde for kvalitetsforbedringer e.l. ligesom, at besparelserne er afhængige af, at forudsætninger for at realisere besparelsen opfyldes, herunder bl.a. brug af nye indgåede aftaler.